Themes ukio gamybos pelninguma

Ðiandienos Didþiojoje Britanijoje tam tikras terminas paaiðkëjo skandalà kartu su arkliø mësos ádëjimu á þemës mësà, dël kurios buvo paðalinta átartinø mësos produktø atranka ið maþmeninës prekybos tinklø Vakarø Europoje. Deja, su daugeliu panaðiø skandalø, mes pereiname prie beveik kiekvieno þemyno Europoje. Na, Ðveicarijoje buvo nustatyta, kad vietoj jautienos nugarinës, jautienos buvo specialiai paruoðtos ir raudonos spalvos spalvos. Vokieèiai su siaubu atrado, kad brangûs kiauðiniai, teoriðkai kilæ ið ekologiniø ûkiø, darbe parodë paukðèiø viðèiukø kiauðinius Þemutinës Saksonijos ir Meklenburgo ûkiuose.

Apraðyti piktnaudþiavimai, susijæ su maisto gamintojø ir skerdyklø didmenininkø darbu, patvirtina jau egzistuojanèià tendencijà, pagal kurià ðie taupymai yra rinkos receptas, o mësos kokybë lieka tik nedidelë. Tai atvira paslaptis, kad daþniausiai naudojamas metodas didmenininkø, gaminamø konservuotuose mësos produktuose, yra ádaryti mësos produktai su sûrymais, kurie padeda jø dydþiui. Injekcijos su tûkstanèiais adatø pumpuoja vandená á kûnà su konservuojanèiomis medþiagomis, uþpildais ir polifosforais. Tai padidina mësos produktø gamybos pelningumà, nes sûrymas daþnai yra net pusë deðros svorio, o tai reiðkia, kad vienà kilogramà mësos galima paimti pusantro kilogramo mësos produktø. Atkreiptinas dëmesys á mûsø nupirktos vytintos mësos lakðtus ir uþkirsti kelià tiems, kurie buvo pripuèiami chemija.

Visa tai vyksta ástatymo didingumu, nes vietoj to, kai laikomasi gerbiamø mësos gaminiø gamybà reguliuojanèiø receptø ir standartø, ðiandien beveik kiekvienas panaðus á mësà gaminamas produktas yra teisëtai parduodamas per ðalto mësos didmenininkà. MOM (vadinamoji mechaniðkai atskirtos mësos yra mësos atliekø likimas, atsirandantis dël skeleto atskyrimo nuo tinkamo kûno. Skiedinys, kremzlë, kaulø èiulpai, riebalai, membranos, sparnai, susmulkinti kaulai, plunksnos ir plaukai spaudþiami per separatoriø, o gauta plauðiena yra svarbi pigiausiø mësos produktø dalis. MOM nëra beveik jokios maistinës vertës, taèiau ji yra praturtinta antioksidantais, aliejumi, emulsikliais, polifosfatais ir skonio stiprikliais. Verta iðleisti ðiek tiek geros bûklës árodytus geros bûklës produktus, o ne apsinuodijimà kûnu.