Specialios programos mpips

Yra þinoma, kad maþos ir didelës finansinës sumos yra ne tik skirtingos. Todël kam yra maþos fiskalinës sumos, uþ kurias jie taip pat yra svarbûs? Kà jie skiriasi?

Yra þinoma, kad maþesniuose dalykuose sunkiau ádiegti tam tikrà specializuotà programinæ árangà, todël, palyginti su sudëtingais kasos aparatais, pvz., Kompiuteriais, nedideli kasos aparatai yra maþiau funkcionalûs. Deja, yra daug bûdø pasiûlyti. Taigi jie skirti sveèiams, kuriø produktø pasiûla ir pagalba nëra labai skirtingi, o kvitø turinys daþnai kartojamas. Taip, pirmasis atsakymas yra árenginio atmintis.Kita maþø kasos aparatø dalis neuþima daugiau vietos, kai kurios yra tokios maþos, kad jos yra átrauktos á portfelá ar piniginæ. Jà sudaro jø likimas. Jie daþnai naudojami daiktams ðalyje ar ástaigose, kuriose naudinga sritis yra ribota. Norint ásigyti, pavyzdþiui, kompiuterinius kasos aparatus, turime suskaièiuoti jiems reikalingà vietà. Jie sutelkti dëmesá á kompiuterá, monitoriø ir fiskaliná spausdintuvà. Lygiai taip pat gali bûti neámanoma juos nustatyti bet kur.Maþiausi kasos aparatai, t. Y. Neðiojamieji, yra labai patyræs akumuliatorius, todël jûs galite ilgai eiti jomis daug valandø be elektros energijos. Aukðtesniems daþnai reikia nuolatinio ryðio su kontaktu. Be to, jie yra daug paprastesni ir juos iðjungti ið darbo gali sukelti daug problemø. Taip, ðis daþnas remodeliavimas gali bûti problema. Kuo jaunesni yra lengvi judëti.Nepaisant daugelio maþø fiskaliniø sumø privalumø, funkcionalumo poþiûriu jie negali bûti prilyginti tø, kurie yra geresni. Jie neturi tokio darbo, pavyzdþiui, galimybæ iðtaisyti èeká prieð spausdinant arba tiesioginá PVM sàskaitos faktûros iðraðà. ið papildomo puslapio maþiau funkcionalumo orientuota á populiarià paramà. Yra þinoma, kad daug papildomos veiklos yra toli uþpildyti mygtukai, kurie turëtø bûti ávaldyti, kad bûtø tinkamai administruojama ði veikla. Tokiø situacijø mokymasis uþima daug laiko. Be to, jie paprastai reikalauja specialios programinës árangos, kuri sumaiðoma su papildomomis iðlaidomis. Taigi, tinkamø baldø pasirinkimas priklauso nuo jûsø poreikiø.