Saugos reikalavimus es orlaiviuose

Kiekviena ámonë, kurioje parengta su sprogimo rizika susijusi technologija, privalo turëti apsaugos nuo sprogimo sertifikatà. Ástatymas taip pat reikalauja, kad tokià medþiagà sudarytø darbdavys, pvz., Ámonës direktorius, prezidentas, ámonës savininkas ir kt.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas pateiktas ES teisës aktuose ir nacionaliniuose nacionaliniuose standartuose. Grieþtai apibrëþtos taisyklës & nbsp; nurodo, kà reikëtø rasti tekste, kokia tvarka iðsami informacija turëtø bûti pateikta informacijai.

Dokumentas suskirstytas á tris dalis.

Pirmasis ið jø yra visi duomenys apie sprogimo pavojø. Tiksliai rekomenduoti ámonëje sprogimui atsparias patalpas. Kalbant apie grësmiø dydá ir stiprumà, rengiama erdvës klasifikacija sprogimo grësmës pavirðiuje. Pirmajame sprogimo apsaugos dokumento puslapyje taip pat pateikiama trumpa esamø apsaugos priemoniø santrauka.

Kita dokumento grupë turi tikslià informacijà, kartu su sprogimo rizikos ir rizikos ávertinimu. Yra bûdø, kaip iðvengti sprogimo ir suteikti apsaugà nuo neigiamo sprogimo poveikio. Antroje dalyje taip pat nurodomos technologinës ir organizacinës saugumo priemonës.

Treèioji sprogimo apsaugos dokumento dalis vadovaujasi naujienomis ir patvirtinamaisiais dokumentais. Èia gaunami áraðai, sertifikatai, patvirtinimai ir formos. Daþniausiai jie pateikiami uþsakyto sàraðo ar pareiðkimo struktûroje be papildymo.