Rumia kasos parduotuve

Mokesèiø mokëtojo pareiga yra uþprogramuoti vadinamàjà prekiø bazæ kasoje. Svarbu tai padaryti patys arba priimti papildomà mokestá. Parduotuvës kasoje turi bûti uþprogramuota prekiø duomenø bazë, kurioje, be kita ko, apibrëþiami atskirø produktø pavadinimai ir pagalba, kurià verslininkas teikia pardavimui. Tokie gerai þinomi prekiniai þenklai taip pat yra atspausdinti ant originalo ir fiskalinio kvito kopijos.

Deja, galø gale ástatymas nëra apibrëþtas, kad kasos aparatø naudotojams nebûtø sunkumø. Daugelis jø nenori labai plataus masto prekiø duomenø bazës, o kartu norëtø iðvengti mokesèiø administratoriaus problemø. Mokesèiø inspekcija gali sugalvoti kasos programavimo klaidas, kai siûlomø prekiø ar paslaugø pavadinimai nebus pakankamai tiksliai nurodyti.

Ávedus pavadinimus á prekiø duomenø bazæ, reikëtø pasikliauti fiskalinio kasos aparatinës árangos galimybëmis. Atskirø kasos aparatø modeliø skaièius gali bûti skirtingas. Paskutiná kartà finansø ministras nurodo, kad bet koks naudojamas produktas ar paslaugø apraðymas leistø já identifikuoti. Per daug bendrø terminø neatitinka teisiniø reikalavimø, susijusiø su prekiø kasos aparatu.

Medþiagø bazës, taip pat ir kasos aparato, pajëgumo klausimas yra konkreèiai susijæs su tiems verslininkams, kurie teikia ávairias prekes arba teikia ávairias paslaugas. Toliau esantys vaisiai ir paslaugos, tuo maþiau rinkiniø, kurie turi bûti planuojami rinkos duomenø bazëje, taip pat yra svarbesni reikalingi kasos bazës pajëgumai. Kaip þinome, 2013 m. Kovo 14 d. Potvarkiu dël kasos aparatø teigiama, kad „kvite turëtø bûti, be kita ko, ir produkto ar paslaugos pavadinimas, kuris atitinka jø tinkamà identifikavimà“. Jis prisimena situacijø, kai mokesèiø mokëtojai nurodys konkreèiø produktø / paslaugø grupiø pavadinimus, o ne vieneto produktø / paslaugø pavadinimus, panaikinimà.

Apibendrinant, kurdami fiskaliná kasos bazæ, turite susipaþinti su keliais ðio vaidmens niuansais, visø pirma su teisiniais reikalavimais. Þinoma, tai nepadariusi, mokesèiø inspekcijos kontrolë, be abejo, sutelkë dëmesá á nemalonius padarinius, kuriuos norëtø vengti visi verslininkai. Ðiek tiek maþiau ribojantys yra reglamentai, susijæ su vidutinëmis ámonëmis, kaip vietos parduotuviø, kurios neprivalo tiksliai nurodyti parduodamø produktø pavadinimø, atveju, jei nenaudojate viso kvieèiø ritinio ar bandelës su aguonø sëklomis, tik bandelës, tik tinkamas kiekis mokestis uþ konkretø produktà.