Profesiniai kursai gniezno mieste

Programinës árangos pirkimas bendrovei daþnai naudojamas didelëmis sànaudomis. Ðtai kodël viena ið taupymo priemoniø yra ieðkoti pigesniø ar net nemokamø pakaitalø. Nemokamos programos retai yra tos paèios funkcijos, kai mokama. Daþniausiai jø skirtumai yra susijæ su problemomis, kurios gali kilti jau jo naudojimo metu.

Mokamos versijos pasiþymi greitu ir visapusiðku mûsø klientø problemø sprendimu. Nemokamø versijø sëkmei daþniausiai bus pasmerkta spræsti problemas patys arba ieðkoti pastabø dël plataus uþmojo forumø, susijusiø su tam tikros programinës árangos naudotojais. Papildomos sumos iðleidimo á programinæ árangà problema yra paskutinë labai trapi, nes mes nesame imuniniai arba tai yra tinkama prieinama kaina. Daugybë parinkèiø, kurias tam tikra programa gali neegzistuoti jûsø ámonëje, todël mokate uþ produktà, kurio nerekomenduosite. Ðiuo atveju geras metodas yra naudoti demonstravimo galimybes. „Enova“ demo programa yra patrauklus tokios programinës árangos pavyzdys. Vartotojas taip pat neturi pirkti uþ já, taèiau tai taikoma pagrindiniams apribojimams, kuriø jis nesilaiko visose versijose. Pavyzdþiui, dokumentai, kurie bus atspausdinti naudojant „envo“ programà, galës turëti antraðtæ, kurioje bus informacija apie naudojamos programos versijos medþiagà. Be to, demo versija leis ribotam skaièiui áraðø á duomenø bazæ. Taèiau sëkmingai, kai verslininkas nusprendþia patirti didelæ versijà, jis galës be jokiø problemø importuoti jau sukurtà duomenø bazæ. Ðis sprendimas yra ypaè geras vaikams ir maþoms ámonëms, kurios nenori patirti dideliø programinës árangos kaðtø, kuriø jie negali naudoti. Demo versija taip pat leidþia nemokamai prisijungti prie programinës árangos gamintojo techniniø patarimø.