Pradinio puslapio iddestymas

Mokesèiø mokëtojai, kurie parduoda prekes asmenø darbui, neturëdami finansiniø kampanijø, ir ûkininkai, kurie moka pagal vienkartinæ sumà, turëtø iðlaikyti fiskalinæ sumà. Pardavimo netaikymo atvejai taikomi sankcijoms, kurios nurodytos konkreèiame teisës akte. Mokesèiø mokëtojai daþnai siekia nevykdyti joms tenkanèios pareigos ir, kaip daþnø paþeidimø árodymà, nëra kontroliuojanèiø atvejø, kai virðijamos apyvartos ribos, leidþianèios uþregistruoti pardavimus naudodamiesi kasos aparatais ir laimëjimais, kuriais ávedami nauji teisës aktai, kuriuos jie sako paskirtoms ámonëms. ápareigojimas saugoti áraðus.

Ápareigojimas saugoti kasos aparatus yra ne iliuzija, nes ji iðsiskiria nustatant sankcijas subjektams, kylantiems ið Ástatymo dël produktø ir paslaugø mokesèio nuostatø. Kitaip tariant, nesilaikant teisiniø nuostatø, nustatanèiø tvarkà registruoti kasose, elzab mera & nbsp; yra susijusi su realiomis sankcijomis, todël èia nëra verta rizikuoti. Ne kiekvienas verslininkas apie tai þino ir jis neþino ástatymo.

Kartu su menu. 111 par. 2 dël prekiø apmokestinimo, taip pat mokesèiø inspekcijos vadovo ar mokesèiø inspekcijos tarnyba gali imti grieþtà baudà, sudaranèià 30% mokesèio, kuris buvo sumokëtas perkant prekes ar paslaugas. Jei fiziniai asmenys nesugeba tvarkyti áraðø, toks subjektas yra kaltas dël mokesèiø paþeidimo ar nusikaltimo. Tai nëra bandymas apgauti valdþios institucijas ðiuo klausimu ir, svarbiausia, turëtø pasitelkti buhalterio ar advokato, kuris apsaugojo verslininkà nuo teisës aktø nuostatø, patarimo.

Kalbant apie pardavimus, registruotus kasos aparatu, verta paminëti, kad mokestinë prievolë taikoma tik trûkumams, atsiradusiems nuo 2008 m. Gruodþio 1 d., Ty nuo kapitalo grupës teisinio statuso ávedimo. teisës aktø nuostatas. Èia vestuviø sëkmës klaidø, teisësaugos institucijos nebus suinteresuotos teisinës, finansinës ir baudþiamosios atsakomybës, kaip laikotarpis nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. jis / ji yra mokomas nustatytu laipsniu, o tada yra sustabdoma ástatyminë veikla.