Pardavejas privalo

Ðiuo metu galiojantis ástatymas nustato tam tikrus ásipareigojimus pardavëjams, kuriuos reikia laikytis, jei jie nori iðvengti kitokio sankcijø metodo. Jie yra þymiai ir greitai priklauso nuo tikslios mûsø vykdomos prekybos veiklos. Nepaisant to, ar parduodame maistà, drabuþius ar kompiuterinæ árangà, turime turëti keletà árankiø (priklausomai nuo parduotuvës dydþio, kurie yra kasos aparatai.

Dël nuolat tobulinamø elektroniniø metodø ðiandien jie yra labai sudëtingi. Mes galime aprûpinti save tokiø árenginiø tipø jûra, kuri tikrai padës mums dirbti. Þinoma, svarbi kredito unijø funkcija yra vadinama pardavimø apskaita, taèiau kai kurie ið jø turi papildomø galimybiø, susijusiø su efektyvios ir stiprios inventorizacijos sistema. Dël to mûsø veiksmai yra tiesiogiai geresni.

Kokios galimybës mums leidþia?

Ðiuo metu kvadrate yra aptariamø árenginiø padalijimas. Galime paminëti elektroniná kasos aparatà (ERC kasos aparatà ir elektroniná pardavimo punktà (POS kasos.

Pirmojo tipo prietaisø pavyzdyje turime daryti su labai originaliais modeliais. Jø funkcijos nëra labai didelës (tas pats pasakytina ir apie programinæ árangà, yra ribota RAM atmintis, kuri sutrumpina prietaiso veikimo laikà. POS sëkmei jûsø duomenys yra daug didesni. Labai svarbu, kad mes galëtume atlikti pardavimø operacijas kompiuterio srityje su jø raginimais.

Patraukli ir papildomos POS funkcijos yra patrauklios. Be kompiuterio, jie taip pat suderinami su brûkðniniø kodø skaitytuvais ir lustais, svarstyklëmis ir mokëjimo korteliø terminalais. Galite juos maiðyti su kitais kasos aparatais. Ðiø tipø galimybiø dëka galime tiksliai kontroliuoti pardavimo procesà, labai lengvai suprantamu bûdu atlikti prekiø inventorizavimà arba netgi efektyviai aptarnauti klientà, kuriam svarbiausia yra konkreèiø veiksmø ágyvendinimo laikas.

Kompleksinës sistemos

Þinoma, atsakymas yra tas, kad POS kasos aparatai yra ðiek tiek svarbesni nei jø standartiniai partneriai. Vietoj to, mes gauname árenginius su kompiuterio galimybëmis, kurie padës mums atlikti ðá vaidmená.

Ir ið tikrøjø tai yra ðiandien, nes uþ kasos ribø mes taip pat gauname kompiuteriná árenginá, klaviatûrà ir tinkamà monitoriø (kuris taip pat yra lytëjimo struktûroje. Be to, ðis árenginys turi daug áëjimø, per kuriuos mes jungiame ðias aukðtas sistemas. Labai svarbu, kad POS sëkmei bûtø suteikta galimybë labai subtiliai ir vienodai konfigûruoti árenginá. Esame viename lygyje, kad galëtume pakeisti procesoriø, RAM atmintá arba netgi ákelti naujà, efektyvesnæ sistemà. Daþnai tos paèios rûðies kasos aparatai taip pat yra papildomos baterijos, dël kuriø mes galime veikti be elektros energijos.

ERC modeliai

Taèiau, kaip jau buvo minëta, ðis paþangus modulis yra gana brangus. Taèiau tai nereiðkia, kad slëpiame. EMTT mokesèiø kasos aparatai gali atitikti visus mûsø lûkesèius. Vis dëlto ji turëtø bûti suvartota apgalvotoje technologijoje.

Kiekvienas turëtø suprasti, kad jie kalba keliomis veislëmis. Populiariausi yra neðiojamieji kasos aparatai. Jie pasiþymi maþu dydþiu, todël daug gerø darbø smulkioje prekyboje ar daugelio renginiø metu.

Sëkmingai veikiant didesnëms ámonëms, turime kaupti sisteminius straipsnius, kurie gali bûti susieti su skirtingomis valiutomis arba antruoju bûdu. Paprastai jos priimamos ten, kur yra keletas pardavimo pozicijø. Netiesioginis ðiø priemoniø metodas yra vienos stoties veislës. Jis vis dar iðskiria jø nedidelá dydá, taèiau jie turi ðiek tiek darbo, palyginti su mobiliais moduliais.

ERC sëkme taip pat galima ádiegti kompiuterá. Jie dirba su jais internetu arba neprisijungæ, keisdamiesi informacija. Per paskutiná sprendimo standartà jø prieinamø funkcijø lygis didëja.

Kaip matote, yra daug kasos aparatø. Turëtume tai apibrëþti atsiþvelgiant á verslà.