Nevaisingumo erozija

Kartais yra ámanoma, kad pasirinktø atvykimo problemø prieþastys yra neþinomos, ir daþniausiai ði nevaisingumo diagnozë yra tokia, kad bûtø galima nustatyti, nuo kurios pradþios jis nepatenka á træðimà. Nëðtumo nustatymas susituokusioje poroje gali pasireikðti tik pereinamojo laikotarpio valstybëje, jei ji laiku gauna tinkamà gydymà. Taip yra todël, kad daþniausiai iðgydoma liga.

Þinoma, jei lyties organø anomalijos yra rimtos arba jei esame suinteresuotos kiauðidþiø hipoplazija ar visiðku gimdos trûkumu, galime atsisveikinti nevaisingumu. Tai dabar nevaisingumas, ir tokia iðvaizda nëra negráþtama. Reikëtø nepamirðti, kad visa liga ar uþsikrëtusi infekcija turi prestiþà dël pastojimo. Ðtai kodël labai svarbu, kad diagnozë bûtø reali. Reikia paðalinti bet koká uþdegimà, myomas, cistas ar infekcijas. Potencialiø tëvø sveikatos bûklë turi bûti glausta. Mes nieko nepasieksime, jei paslëpsime kaþkà ið partnerio ar gydytojo. Jei gydytojas neatpaþásta rimtø ligø sutuoktiniams, yra didþiulë galimybë gauti gydymà. Labai svarbus elementas yra moters psichika. Jei nesàmoningai ji nëra pasirengusi imtis motinos vaidmens, kûnas prisitaikys prie savo lûkesèiø. Daugelis moterø net apie tai nemano, taèiau tai yra faktai, kuriuos patvirtina moksliniai tyrimai. Be to, moterys, jau patyrusios daugybæ nusivylimø, greitai praranda vilties, o tai trukdo tolesniam gydymui, prarandant motyvacijà. Jei nevaisingumo diagnozë rodo, kad þmonës turi ovuliacijos periodø, net ir be gydymo, moteris gali turëti galimybæ pastoti. Jei buvo nustatyta nevaisingumo prieþastis, nereikëtø atsisakyti vilties, nes gydymas, kuris suteikia mums pageidautinà palikuoná, vëliau, vëliau. Visada didindami savo galimybes, turite laikytis gydytojø rekomendacijø. Nevaisingumo þaidimas daþnai pasireiðkia laisvu, todël bûtina bûti kantriai.