Nedidele gastronomija ir kasos aparatas 2015

Kaip sako patarlë „kas yra regionas“. Neplanuokite nesutikti, ypaè stebëdami Kalëdø tradicijas neþinomose Europos vietose. Kada tai prisimena Amerikà, tokià lengva ðalá ið Lenkijos? Visø pirma Jungtinës Valstijos yra visos Europos kultûrø susivienijimas. Taèiau ðiais laikais ði bûsena jau egzistuoja visiðkai komercializuota, o ðventinë nuotaika ir energijos praleidimo energija suteikia galimybæ pasiruoðti prieð Kalëdas. Kadangi atostogos Jungtinëse Amerikos Valstijose negalëjo gyventi be geriausiø graþiai suvyniotø dovanø pagal spalvingà, aukðtà Kalëdø eglutæ.Iki Kalëdø laikotarpis Amerikoje persikelia po Padëkos (nukrenta á ðvieþià ketvirtadiená lapkrièio mën. Arba vadinamàjá Juodàjá penktadiená, kai pardavëjai parduotuvëse pradeda prekiauti prieð Kalëdas. Ðià dienà ankstyvieji paukðèiai gali laimëti ið specialiø akcijos. Labai daþnai pasitaiko, kad medþiagos yra parduodamos fabrikose beveik pusiau be porø nuo 3 iki 12 valandø. Kalëdø eglutë ir ji gaunama labai anksti, yra populiarus ásigyti ir papuoðti já jau tamsiai penktadiená. Kaip ir Lenkijoje, amerikieèiai taip pat turi Kalëdø eglutæ uþ pagrindiná apdailà, taip pat jie tiria spalvingø þvaigþdþiø, sniego menininkø, Kalëdø Senelio ir daugelio kitø figûrëliø. Taip pat tradiciðkai stalui sukurti kvapnias þvakes, ant durø kabanèias spalvingas vainikas, po lubomis kabanèias rûko.Kai paraðëme dabar, dovanos yra labai svarbios Amerikoje. Kita vertus, ne tik ðeima ir draugai, bet ir kaimynai, bendradarbiai ir praeiviai, nesuteiks visiems, kad jaustøsi susijungianèiø atostogø magija. Labai gerai þinomi ir gerbiami duomenys yra rankø darbo pyragaièiø dëþës. Ir vaikai gauna ið Kalëdø Senelio dovanø, kurie pasiekia stebuklingà rogës sukamàsias roges, palieka maþesnes dovanas kojose, kabanèiose virð þidinio, ir didesnës pagal Kalëdø eglutæ, valgo paruoðtà tortà ir gurkðnoja su pienu, o vëliau eina per naktá nuo 24 iki 25 Gruodis galës aplankyti kiekvienà namà.Kalëdos pati Jungtiniø formø yra trumpos. Kai ðvenèiame su ðeima gruodþio 25 ir 26 dienomis, kita amerikieèiø darbo savaitë prasideda. Ir tai yra, pasirengimas dabartiniø metø ir Naujøjø metø iðvakariø ðventei.