Naturali ir dirbtine oro tarda

Visose pramonës ðakose, kur technologinio proceso poveikis sukuria dulkes ir kitus terðalus, reikia naudoti saugius ir funkcinius dulkiø surinkimo ir kontrolës bûdus.

Detoxic

Gamybos aplinkos terðimas dël medþiagø apdorojimo, ðlifavimo, pjovimo ar græþimo, taip pat, kai iðpilamos birios medþiagos, daro átakà tiekiamø produktø grupei, darbuotojø apsaugai ir sveikatai bei pelningumui ir gamybos efektyvumui. Maþos dulkës ore yra elektriniø árankiø ir gamybos ástaigø nustatymas ir darbas - maþiau dulkiø þymiai pailgina árangos tarnavimo laikà. Tam tikros dulkiø rûðys gali bûti toksiðkos þmogaus organizmui, smulkios dulkës didëja ir sprogimo rizika, todël bûtina naudoti veiksmingà dulkiø ðalinimo metodà darbo vietose.Dulkiø iðtraukimo sistemos turi uþfiksuoti ore, iðmetamosiose dujose ir pramoninëse dujose suspenduotas dulkes ir kietas medþiagas, tada jas transportuoti, filtruoti ir laikyti. Svarbiausias stiliaus elementas yra vietiniai iðmetamieji terðalai, ty árenginiai, kurie yra árengti nedideliu atstumu nuo apdulkinimo ðaltinio. Vietiniai ekstraktoriai pertraukia ir leidþia paðalinti priemaiðas savo produkcijos bute, tokiu bûdu paðalindami dulkes nuo oro ir slopindami jo informavimà. Antrasis laikotarpis yra dulkiø iðleidimas pagal iðtraukiamà orà, valymo árenginiai arba atskirti juos vietoje, kur tarða nedaro átakos kenksmingam marðrutui.Dulkiø iðtraukimo sistema turëtø bûti tikri, nes ji negali sukurti elektrostatiniø krûviø, kurie gali bûti savaiminio uþsidegimo ar sprogimo pagrindas, vis dar turi bûti pagaminti ið atspariø ir puikiø produktø, atspariø korozijai ir trinèiai. Árengimas turi bûti papildomai sandarus, uþtikrinantis efektyvumà, efektyvumà ir neveikimà.Dulkiø surinkimo sistema yra ðiek tiek pritaikyta darbo vietos sàlygoms ir poreikiams, todël jo paskirtis, gamyba ir statyba siekia savo pageidavimø ir poreikiø.Aukðtos klasës dulkiø iðtraukimo sistema uþtikrins ðvieþià orà, komfortà ir apsaugà darbo vietoje ir teigiamai veikia ámonës plëtrà.