Mokslinis produkcijos vertimas

"Mini Market" "Insoft" yra tada kasos aparatas, sukurtas ámonëms, valdomoms ið tinklo centrinio biuro. Visa personalo veikla parduotuvëse yra nukreipta á klientø aptarnavimà ir pardavimus, o kitos darbo vietos yra automatizuotos ir ribotos. Parduotuvë PC Rinkos Insoft bazæ ir Mini Rinkos Insoft verslo sprendimai yra daroma su naudojimosi nuosavø parduotuviø tinklo ar pastato franðizës operacijà projekte principu. Ðiame susitarime "Mini-Market" sprendimo pagrindinio punkto vaidmená atlieka "PC-Market" programinë áranga.

Dël ðio dizaino mes galime automatiðkai laikyti bet kokius "PC-Market" programinës árangos modulius ir funkcionalumà. Tinklo centrinis biuras gali priþiûrëti kiekvienos parduotuvës darbà, atlikti analizæ ir kas vyksta, priimti sprendimus dël prekiø perkrovimo su prekiø, asortimento valdymu ir kainomis.

Kà reiðkia "Mini-Market InSoft" sistema?"Mini" rinkos "Insoft" sistemos skydas tikrai bus þaidþiamas liesties árenginiuose. Produktus galima nurodyti, jø parametrus galima perkelti, o juos galite priskirti paðalinimui.

Dëka pristatant pristatymus bûstinëje ir kontroliuojant pristatymø teisingumà kolekcininkø naudai, sutaupote daug laiko.

Parama lojalumo sistemoms, kurias palaiko nuolaidos ir elementai. Taisyklës yra nagrinëjamos centralizuotai, o kortelës skaitymas automatiðkai patvirtina sandoriø nuolaidø taisykles.

Sistema leis jums perþiûrëti gaminiø bûsenà realiuoju laiku, taigi jûs galësite nedelsiant nuspræsti dël papildomo pristatymo ar perkëlimo tarp parduotuviø.

"Insoft Mini-Market" programa palaiko daugiakalbius gebëjimus, o tai reiðkia, kad visoje parduotuviø grandinëje bus sukurta vieninga sistema be jokios prieþasties pasauliui, kuriame jie yra.

"Mini-Market" Insoft praneða apie visà laikotarpá, áskaitant kokie interesai turëjo apyvartà, kiek pinigø galima rasti sumose bet kurioje parduotuvëje, kokià marþà bûtø galima uþdirbti parduodamoms prekëms.