Mokeseio nusikaltima

Kolegas ið artimos bendrovës garantuoja, kad jo naudotasis kasos aparatas yra puiki forma ir parduoda kasos pardavimus uþ pusæ kainos? Neapsigaukite akivaizdþiø santaupø. Turime pridëti iðlaidas, susijusias su fiskalinës atminties mainais ir tuo, kiek laiko praleidþiame norint iðspræsti dalykus JAV prekybos kasoje. Tuo paèiu metu negalësime kreiptis dël nuolaidos ásigijimui iki 90%!

Áprasta, kad, atsiþvelgiant á naujas iðlaidas, ieðkome bûdø, kaip taupyti pinigus ir sukurti labai veiksmingà sandorá. Mûsø biuras auga ir mes parduodame vis daugiau darbo ar paslaugø maþmeniniams vartotojams. Tuo metu bûtina ásigyti ir registruoti kasos aparatà. Ðio patiekalo kaina gali ðiek tiek iðgàsdinti, todël mes ieðkome pigesniø sprendimø. Kolega ið aplinkos uþtikrina, kad jo apdorotas kasos aparatas yra visiðkai minkðtas ir gali já parduoti uþ maþà kainà? Ir galbût statybiniø aukcionø metu paspaudþiame naudotus kasos aparatus? Tokie pasiûlymai yra labai viliojanti. Taèiau prieð nusprendþiant ásigyti naudojamà kasos aparatà, apskaièiuokite visas iðlaidas ir pagalvokime, ar ði galimybë yra pelninga.

Pigesni ir visada brangesniVisø pirma, turime þinoti, kad naudojamas kasos aparatas buvo pastebëtas mokesèiø inspekcijoje kitam asmeniui. Kartu su svarbiais teisës aktais vietinëje ámonëje negali bûti tokios sumos. Jei tai padarytume, bûtø buvæ padaræ mokesèiø paþeidimà. Be to, atsiþvelgiant á taisykles, mes negalime gauti prietaiso tiesiogiai ið kolega - tokiose sutartyse turi bûti tarpininkaujama gamintojo aptarnavimo skyriuje. Kiekvienu atveju naudojamas fiskalinis kasos aparatas turi bûti registruotas paskutinio vartotojo. Kartu su árankiu pardavëjas turi pateikti mums iþdo pavadinimo ataskaità, o mûsø paèiø atveju mes negalime nieko daryti su uþdaromu kasos aparatu. Tik po to, kai bus parodyti atitinkami dokumentai, gamintojo aptarnavimo technikas gali pakeisti finansiná modulá ir apgauti pinigus kitai bendrovei.

Todël verta nusipirkti pirmàjá kasos aparatà ið ágaliotø perpardavëjø. Tokios vietos, kaip „Krakow“ kasos aparatai, parduoda ne tik didelá fiskaliniø árenginiø pasirinkimà, bet ir paslaugø paslaugas.