Mesines parduotuve janeta rybnik

https://neoproduct.eu/lt/perle-bleue-visage-care-moisturise-veiksmingas-budas-atsikratyti-rauksliu-ir-suteikti-odai-geriausia-prieziura/Perle Bleue Visage Care Moisturise Veiksmingas būdas atsikratyti raukšlių ir suteikti odai geriausią priežiūrą

Mësos parduotuvës, arba paèios parduotuvës, parduodanèios pieno produktus, vitrina ðiuolaikiniame sûrio gaminyje yra puikus pasirinkimas, kuris patraukia klientø akis sklypø skalëse. Tinkamai pateikiami ir eksponuojami produktai pritraukia apyvartà ir kartu pateikia kokybiðkus árodymus. Kà daryti, kad pjaustyta mësa ir sûriai bûtø puikûs? Sprendimas yra profesionalus pjaustytuvas.

„Bizerba“ pjaustytuvai - tai duomenø ðaldymo ir sûriø pjaustymo maðinos. Tada jie yra rankiniai gravitacijos pjaustytojai, kurie buvo pagaminti naudojant naujausias funkcijas. „Bizerba“ pjaustytuvui yra vieno gabalo stabdymo plokðtë. Ði plokðtelë papildomai turi drenaþo kanalà ir padidintà stalo kraðtà. Visa tai neleidþia skysèiams laðëti ant skaitiklio. Maðinø aðmenis galima sëkmingai iðvalyti indaplovëje. Ploto valymas po pjaustytuvu labai palengvinamas árengiant já su pakeltomis kojomis.

Pjaustytuvo savybës?Visø pirma, & nbsp; leidþia lengvai ir higieniðkai pjaustyti mësos, mësos ir sûrio dalis. Puikiai pripaþástami tokiø kûriniø pjaustymas: deðra, kumpis, ðoninë, kepta, rûkyta ir virti mësa, kepsniai.

„Bizerba“ patiekalas buvo papuoðtas pjaustymo reguliavimo rankenëlëmis. Skalë yra nuo 0 iki 12 mm. Nors pusiau automatinis pjovimas, pjovimo storis yra iki 23 mm. Dël to patvirtinamas pjovimo tikslumas. Be to, aptariami pjaustytuvai atlieka automatiná grieþinëliais sukrautø skilteliø funkcijà ir galimybæ áraðyti jø gamybos metodà pilnai taikomosiose programose. Jûs galite nustatyti plokðèià, kamino, þvaigþdæ, rozetæ ir supjaustyti tà paèià medþiagà iki 4 kaminø vienoje kitoje.

likimas„Bizerba“ pjaustymo maðinos pirmiausia naudojamos þmonëms, esantiems:- mësos augalai, \ t- prekyba maisto produktais,- specializuotos parduotuvës,- gastronomija,- maitinimo tinklai.

Maðinos korpusas sukurtas naudojant plaèiausiai kokybiðkus produktus ir tiksliai su anoduotu aliuminiu. Be to, maðina turi klaviatûrà. Trys pjovimo greièiai leidþia pritaikyti darbà prie tinkamo produkto. Ir árengta lentelë, skirta grieþinëliams laikyti.