Mechaninis dulkio surinkejas

Priimant sprendimà pirkti pramoninius dulkiø surinkëjus, verta þinoti, kad yra tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Tada jie sudaro dulkiø surinkimo árenginius. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijai, patenka á dulkiø surinktuvo dugnà, o silpnesnë iðvalyta dujos lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio dulkiø surinkimo modelio vertë yra galimybë iðskirti karðtàsias dulkes.

http://lt.healthymode.eu/nereikalingu-kilogramu-naturaliu-budu-numesti-svorio/

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jie pasirodo, kad tokios organizacijos yra populiarios rëmuose ir turi labai supaprastintà konstrukcijà. Taèiau reikia pasirûpinti, kad jø veiksmingumas nebûtø didelis. Nes jie neveikia tikruose gamybos árenginiuose.Filtrø separatoriai yra skirtingos rûðys. Filtruoti dulkiø surinkëjus ðiame tarybos akte, kad uþterðtas alkoholis gaminamas tinkamais audiniais. Ðiandienos uþterðime jie lieka ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Tokiems dulkiø surinkëjams bûdingas didelis efektyvumas. Ðtai kodël jie gerai dirba didelëse gamybos ámonëse.Verta prisiminti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra pagrástas kai kuriose darbo patalpose, kuriose iðleidþiami tam tikri oro terðalai. Vis dëlto verta paminëti, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra labai dideli, todël mes turime pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie toje vietoje sukurto darbo stiliaus. Taigi, skaitykime apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume teisingai nuspræsti, kas turëtø bûti sprendþiama. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi kiekvienu valymo efektyvumu. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug efektyvesni. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta ið patikrintø ámoniø, kurios yra teigiamos nuomonës. Ðioje sàþiningoje gudrybëje mes nepavyksime dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.