Lubo dviestuvo atheminimas

Elektrostatinis áþeminimas - tai elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transportavimui ir bet kokiam degiø skysèiø, milteliø ir dujø apdorojimui. Elektrostatinis áþeminimas labai sumaþina kito tipo degiø medþiagø sprogimo ar uþsidegimo rizikà dël kibirkðties sumaþëjimo. Nekontroliuojamas iðmetimas gali uþsidegti skysèio ir dujø miðiniu, o tas pats sukels sprogimà.

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Norint egzistuoti, tie patys papildomi gabenimai turëtø turëti gerà áþeminimà, kitaip tariant, kontroliuojamà elektrostatiniø krûviø iðleidimà. Toks elektrostatinis áþeminimas labai sumaþins transportuojamø degiøjø medþiagø sprogimo rizikà. Ðis paprastas áþeminimas yra orientuotas á áþeminimo gnybtà ir ið vielos. Áþeminimo kabeliams bûdingas maþas elektrinis pasiprieðinimas ir labai didelis mechaninis paþeidimas. Galima naudoti sudëtingesná áþeminimà, kuris yra apsaugos sistema, leidþianti transportuoti ar iðleisti produktà tik tada, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.Ar tikrai þinote, kada ði rûðis yra prijungta? Daþniausiai jie atliekami pakrovant ir iðkraunant geleþinkelio cisternas, keliø cisternas, statines ir kaip proceso montavimo elementø árodymà. Kad sukeltø sprogimo pavojø, jis atlieka ir sumaiðys ar purðkia kito tipo degias medþiagas. Ásijungiant á degias bazes, elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar dalijantis daleles. Kur atsiranda elektrostatinis krûvis ir jis laikomas ðalia degiø medþiagø, jis patenka á pavojø. Svarbus bet kokios apsaugos nuo elektrostatinio iðkrovimo principas ið tikrøjø yra didelis gnybtas ir suderintas kabelis, suteikiantis galimybæ atlikti elektros ákrovimà, kol jis bus áþemintas.Todël labai svarbu, kad þemëje naudojami spaustuvai ir kabeliai turëtø atlikti labai ribojanèias gaires, nukreiptas per bandymus. Ðiuo metu geriausius rezultatus pasiekia modernûs sistemos áþeminimo tipai.