Komarijos erp optima personalas ir darbo uthmokestis

Sàskaitø iðraðymo programa leidþia jums iðduoti ávairiø tipø atsiskaitymo dokumentus greitai, lengvai ir tvarkingai. „Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø modulis toli graþu nesuprantamas naudoti. Dël to galite ádëti savo dokumentus á laisvà valiutà.

Programa plaèiai sinchronizuojama su kitais „Comarch“ sistemos moduliais. Visa informacija atnaujinama, o tai yra paprasta apskaitos paslauga. Ið smalsumo dël funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo parinkèiø, interneto dokumentø mainø ðis elementas neabejotinai yra geriausia ðio modelio rezultatø rinka.Papildomas árankis, kuris yra specialus pardavimø langas, leidþia jums pateikti bet kokius patarimus ir dokumentus, susijusius su konkreèiu klientu. Tai yra labai prieinamas sprendimas buhalteriams. Be to, ði programa yra spausdinimo funkcija. Visa tai perkama, kad sistema ilgà laikà palengvina ámonës ar biuro darbà ir atlieka malonesná darbà.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa ypaè tinka silpnosioms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra turtingas ir paslauga bei parama yra naudinga darbuotojams. Tai yra sàskaitos faktûros modulio, kaip sandëlio ir sàskaitø faktûrø iðraðymo sandëlio funkcija, palengvina þmoniø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant jas iðtaisyti.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leis: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, apmokestinti asmenis, tvarkyti visus zlotø ir uþsienio valiutø klausimus, iðduoti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus tradicines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat kliento programinës árangos paskirtis ir paslaugø bei rangovø registras.