Knygo thurnalo tvarkymas

Ypaè svarbu laikyti laikà visko, kur esate. Dar svarbiau yra iðlaikyti uþsakymà ir uþsakymà savo darbo bute. Jei nesugebësime iðsaugoti mûsø funkcijos higienos ir groþio, tai reiðkia tik mus. Viskas, kas yra artimiausioje vietoje, gali sukelti daug problemø, taèiau ji egzistuoja dabar.

Sandëliø sistema suteiks Jums ir Jûsø ámonei visø aplankø, duomenø, failø, prekiø uþsakymà. Jums ir jûsø sveèiams nereikës daug laiko praleisti ieðkant vieno dokumento á popieriaus krûvà, nes jums tai padarysite jau dabar ir lengvai.Net paprasèiausiø darbø automatizavimas yra labai svarbus, be kitø dalykø, bus pasiekta daug laiko, o kai visa informacija, laikas yra pinigai, nëra geresnës valiutos nei laikas. Kuo daugiau mes jà uþimsime, tuo daugiau domisi mûsø darbu, mûsø paþanga spartës. Jei nenuspræsime rûðiuoti savo darbo per valandà, bus parengta didþiulë netvarka, tada mums bus labai naudinga. Sandëliavimo sistema neleis jums patekti á tokias formas, jûs turësite visiðkà kontrolæ, kokià kokybæ, saugumà, kieká, tikslumà, kas vyksta ámonëje, galësite atlikti.Sistema greitai iðsiøs naujus praneðimus á teisingà vietà, o jûs jà sukursite. Kai atsiranda poreikis, sistema greitai suras tikslià prekiø vietà. Susidomës su naujojo produkto atitikties patirtimi. Kuo galingesnis jûsø ámonës srautas, tuo geriau fotoaparatas veiks. Dëka jo, sutaupysite didþiulá sumà, prarastà logistikai, þmonës, kurie svarsto uþsakymà, sumaþins apyvartinio kapitalo áðaldymo iðlaidas. Ðis stilius gali bûti lengvai susietas su kitais logistikos pramonës biurø naudojamais metodais.