Kirpejo darbo pareigos

Savo pajëgumais yra tik efektyvûs ir technologiðkai paþangûs prietaisai, áskaitant atex dulkiø siurblius, arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai, pagaminti pagal atex principà. Saugumo uþtikrinimas darbo metu, gamybos apsauga ir aptarnavimo funkcionalumas èia yra puiki vieta. Geriausias siurbimo ir filtravimo efektyvumas buvo pasiektas tenkinant puikià sudedamøjø daliø klasæ, techniðkai gerinant filtravimo, vakuuminio ir filtro valymo skyriø dizainà ir nuolatiná augimà.

Artimiausiame diapazone rasite ne tik smulkius pramoninius dulkiø siurblius, bet ir specializuotus ir toli nutolusius skiedinius ir skystas maðinas, taip pat S tipo agregatus, kurie yra pramoniniø dulkiø siurbliø ir vakuuminiø konvejeriø maðinø derinys.

Dulkiø ðalinimas, dulkiø siurbimas, vakuuminis valymas ir vakuuminis transportavimas, iðlaikant siurbimo agregatus nuo 3 iki 300 kW, kai kuriø dydþiø filtravimo organizmai ir visi elementai, kurie paskirsto dulkes.

Stacionarûs siurbimo átaisai ásiurbia visas priemaiðas per ámontuotus vakuuminio valymo árenginius ir juos maitina naujuose rezervuaruose ar transporto priemonëse. Serijos bûdu pagamintos sudedamosios dalys yra pritaikytos individualiems poreikiams.

Esame pirmtakas naujoviðkø mobiliøjø siurbimo árenginiø srityje. Dabartiniai agregatai dedami ant priekabø ar sunkveþimiø ir yra optimalus árenginys, skirtas gamykloms valymo paslaugas teikianèioms ámonëms raðyti veiklà. Ðie patiekalai yra naudojami èiulpiant didesnes sausø produktø dozes ið keliø atstumø. Jie buvo pagaminti pagal ADR, naudojant atsparumà sprogimui pagal ATEX.

Mes kreipiamës á projektavimo, kûrimo, surinkimo ir dulkiø ðalinimo struktûras. Mes gaminame árenginius, skirtus maðinø, árenginiø komplektø ir taikiniø dulkëms paðalinti visose pramonës ðakose. Mes projektuojame ir gaminame ir montuojame sprogias dulkes.