Kasos ekspertas

Ypaè svarbu uþtikrinti vietà, kurioje ji veikia. Tai plaèiai suprantamas saugumas, apibrëþtas ávairiais aspektais, ir skirtingos parinktys. Be abejo, jûs turëtumëte rasti apsaugà nuo atsitiktiniø ávykiø, pvz., Gaisro, potvyniø ar virðátampiø, taip pat vagystës.

Tokie reiðkiniai yra labiau þinomi, nei atrodë. Jie nëra skelbiami, todël parduodama, kad tai yra neáprasta situacija, tiesa, yra toks dalykas, kad kai jis buvo garsus apie toká ávyká, jis turëtø bûti traktuojamas apie já.

Pasitikëjimas savimi taip pat sukuria tam tikrà tikëjimà, kuris kyla dël savo patirties stokos. Kol mes neávyksime, mes nemanome, kad tai gali ávykti. Ir todël daug pavojingø klaidø.

Svarbi apsaugos priemonë taip pat yra rûpintis mûsø butu kitø galimø nesëkmiø atþvilgiu.

Jis gali patekti á prieþastá, dël ko staiga prarandamas apðvietimas. Taigi, ar tai padëtø tokiame bute? Su garantija Nr. Todël turëtumëte rûpintis bet kokiu pakaitiniu apðvietimu. Toks apðvietimas turi bûti suformuotas, kai raktas yra sugadintas, arba & nbsp; Þinoma, svarbu turëti skoningà avariná apðvietimo ðviestuvà, galintá garantuoti ávairius mechaninius paþeidimus. Jei taip pat paþeisime avariná apðvietimà, gali bûti sprendþiamas tas pats apðvietimo tipas. Ðtai kodël pageidautina ypatinga avarinio apðvietimo prieþiûra, kad bent vienas ið jø garantuotø gelbëjimà, jei reikia.