Kasos aparatas kut

Naudodamiesi kasa, mes galime susitikti bet kur, kur asmenys moka uþ prekæ ar paslaugà, o tokio apyvartos poveikis virðija Finansø ministerijos nustatytà ribà.

Kodël ir kaip veikia kasos aparatas?Tuomet kasoje yra árankis, kuriuo siûlomos siûlomos prekës ar paslaugos. Dël ðios prieþasties uþ prekes atsakinga ponia ar pagalba gali gauti tikslià sumà, uþ kurià ji sumokëjo. Jame nurodoma tiksli kiekvieno darbo kaina ir bendra suma. Pardavimo árodymas, kad nieko naujo nei kvito. Tai, þinoma, dël jo galime iðmokti, uþ kà sumokëjome, ir ar ði suma nëra per didelë ar per maþa. Taip pat gali atsitikti taip, kad klientas neþinodamas ásigys defektø. Tada gavimas taip pat yra tokio produkto perdavimas ateityje arba uþ pinigø kainà, kuri bus lygi sumai, kurià klientas sumokëjo. Taèiau kasos aparatas yra ne tik spausdinimo kvitas. Kita funkcija yra pardavimø registravimas. Po tam tikro pardavimo pabaigos paslaugø teikëjas yra atsakingas uþ kasdienës pardavimo ataskaitos parengimà. Dël to bus uþregistruotos tam tikros medþiagos, kokios medþiagos buvo parduotos, kiek uþ jas sumokëta ir kiek jø sukûrë PVM.

ERC kasos aparatasYra ávairiø kasos aparatø bûdø. Galime iðskirti, pvz., ERC kasos aparatus arba elektroninius kasos aparatus. Tai yra tie patys pinigai, kuriuos gali ágyti programos, pvz., Ákeltos gamintojo. Nëra svarbu juos pakeisti. Ir tai turi gana maþà pajëgumà, kurá apibrëþia tai, kas dabar yra po keleriø metø. Tada tokio kasos savininkas turi dvi galimybes: jis gali pakeisti finansiná modulá paskutiniam arba pakeisti visà sumà iki kito. Ði kasos linija, be kita ko, apima mobiliuosius kazino, vieno sëdynës kasos aparatus arba sistemos kasos aparatus.

Fiskaliniai terminalaiKitas fiskaliniø kasos aparatø bûdas yra POS kasos aparatas arba elektroninis pardavimo taðkas. Juos taip pat nustato kompiuteriniai kasos aparatai. Jie daugiausia gaminami ið kompiuterio, mokesèiø spausdintuvo, klaviatûros ir monitoriaus. Dabartiniai kasos aparatai yra universalûs, o tai árodo, kad taip pat svarbu pridëti, pavyzdþiui, fiskalinius terminalus, brûkðniniø kodø skaitytuvus arba elektrines svarstykles. POS kasos aparatai gali bûti laisvai sukonfigûruoti arba iðplësti á ryðius su mûsø poreikiais ar ámonës vystymosi poreikiais.