Kasos aparatas kaip naudotis

Kiek kainuoja kasos aparatas? Ar verta investuoti á populiarø fiskaliná kasà?Stebina tai, kad verslininkai ieðko sprendimø uþ patrauklià kainà. Þaisti ðá þaidimà, leiskite susidurti su juo: keletas mokesèiø mokëtojø mielai suþino apie poreiká naudoti kasos aparatà. Ði pareiga laikoma nepatogumu ir nauja sàskaita. Ðtai kodël kai kurie þmonës paprasèiausiai palieka atidarymà, kad jei jie turi fiskaliná kasà, leiskite jam bûti populiariausiu kasos aparatu, kaip jis yra rinkoje. Jûs galite gauti naudojamà ir populiarø kasos aparatà uþ 300-400 PLN.

Þinoma, jei verslininkas nori ásigyti toká prietaisà, niekas to nedraudþia. Taèiau, deja, kasos aparatai, kuriø kaina yra jauna, yra labai bloga. Ðtai kodël verta tai apsvarstyti prieð nuspræsdami naudoti fiskalinius kasos aparatus - pigiausia áranga gali labai apsunkinti ir daugeliui pavojinga naudoti biuro kasà.

Pigiausias ir naudojamas kasos aparatas - kodël gi ne?Pagalvokite apie kasos vartotojø ir fiskaliniø spausdintuvø atsakomybæ. Suteikiame jums, kad ámonës kasos aparatas yra daug daugiau nei tik spausdinti kvitus vartotojams. Tai daug ávairiø dalykø, taip pat ir su mokesèiais susijusiø dalykø. Jø tikrasis pratimas, kurá jie iðbandë mokesèiø audito metu. Jei jø nepaisysite, pasiruoðkite baudas.

Kokias pareigas ir koká darbà mes skundþiame moksle? Ðiuo metu viename pradþioje kasos aparatas nori bûti pakankamai parengtas, sukonfigûruotas, ádiegtas ir papildomai konfiskuotas. Áveskite reikiamo dydþio objektø ir paslaugø pavadinimus be klaidø. Tikëtina, kad jø forma nebus ávesta atsitiktinai. Kokios programos, kurias jûs planuojate, turi bûti identiðkos taisyklëms, kaip ir vëlesniam pardavimo áraðø eigui. Kasos aparato naudojimas biure taip pat yra kontaktas su tokiomis situacijomis: keitimasis popieriaus èekiu, kasdieniø ir mënesiniø ataskaitø spausdinimas, ávairûs ne fiskaliniai spaudiniai, duomenø archyvavimas 5 metus, techniniai patikrinimai, kurie turi bûti atlikti privalomoje, techninës prieþiûros knygoje arba paminëti ankstesnës mokesèiø kontrolës. Taigi, koks mokesèiø mokëtojas pasirinks mûsø vertæ, bus naudingas gilesnis komfortas. Verta pirkti kità fiskalinæ priemonæ. Kasos aparato kaina ðiuo metu sukuriama nevirðijant 1000 PLN. Taip pat verta prisiminti, kad galite kreiptis á Mokesèiø tarnybà dël iðlaidø, patirtø iki 90%, kompensavimo.