Kasos aparatai gydytojams

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, privalo registruoti apyvartà kasoje. Tai technika, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø institucijomis. Ið ástatymo iðplaukia, kad ástatymas plius yra neabejotinas.

https://fit-ray.eu/lt/

Kà apie fiskalinio kasos gedimà?

Tokius dalykus verta pristatyti vadinamuoju atsargø grynaisiais pinigais. Rûpinimasis juo nëra teisinis reikalavimas, todël bet kurio vadovo pareiga ið anksto galvoti apie toká iðvykimà. Jis puikiai veikia prieðingu atveju, kai reikia taisyti reikiamà árangà. Ið tikrøjø PVM ástatymas aiðkiai nurodo, kad, nesant galimybës sukurti apyvartos registrà rezervo fondu, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervø tarnyba gali apsaugoti nuo nereikalingø ir nenuspëjamø prastovø darbe. Verta prisiminti, kad norà naudotis rezerviniu kasos aparatu reikëtø praneðti mokesèiø inspekcijai, pasakojant apie baldø gedimà ir teikiant duomenis apie pakaitiná maistà.

Deja, kaip jau minëta, kasos aparato trûkumas ðiame rezerviniame kasoje yra maiðomas su bûtinybe nutraukti pardavimà. Ilgà laikà nuo pardavimo uþbaigimo galima parengti, ir tokie reiðkiniai yra neteisëti ir gali turëti dideliø finansiniø sunkumø. Nesikreipiant á kokybæ, kurioje rangovas papraðys jo gavimo.

Tai turëtø bûti, kaip lengva informuoti apie remonto paslaugø teikëjo ir fiskalinio paðto tinklo spausdintuvø gedimà, taip pat mokesèiø administratorius apie vietos áraðø kûrimo vietà árenginio taisymo metu, ir bûtent klientus apie pardavimo skylæ.

Tik sëkmingai vykdant internetiná aukcionà verslininkas neturi nutraukti savo darbo, taèiau jis nori ávykdyti kelias sàlygas - saugomi áraðai turi tiksliai kalbëti, kokiam produktui buvo sumokëta; mokëjimas turi bûti ávykdytas elektroniniu paðtu arba paðtu. Tokiu atveju pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus privilegijuotas áterpti PVM sàskaità faktûrà.