Kasos aparatai 2015 m kovo 1 d

In vitro (apvaisinimas in vitro yra ypaè gelbëjimo valdyba poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai yra patvarus ir stresinis procesas, taèiau daugelis gerø porø, naudodamos ðià formà, gali mëgautis norimu palikuoniu, net jei kiti metodai pasirodë nepatikimi. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

Metodo indikacijos gali bûti galimybë tiek partneriui (sumaþintas spermos parametrai, tiek partneriui (kiauðintakiø obstrukcija, nesugebëjimas ovuliacija. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð atliekant in vitro, pacientui bûtina nustatyti laboratoriná rinkiná ir spermos tyrimo partnerá. Be to, bûsimi tëvai turi iðreikðti raðtiðkà sutartá. Kitas þingsnis yra moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija, kuria siekiama padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Narkotikai, taip pat jø dozæ nustato gydytojas, kartu su ankstesniø pacientø tyrimø sëkme. Kità sezonà specialisto nurodytu laiku gauti moters kiauðiniø làsteles. Procedûra atliekama pagal bendràjà anestezijà ir trunka keletà minuèiø. Jis susideda ið abiejø kiauðidþiø matomø pûsleliø kaip folikulø skysèio, turinèio oocitø, rinkinio. Tuo pat metu paciento partneris praneða apie spermos pabaigà (prieð operacijà bûtina iðsaugoti seksualinæ abstinencijà keletà dienø. Antrasis etapas - surenkamø kiauðiniø prijungimas prie spermos laboratorinëmis sàlygomis. Dabartiniame kelyje suformuoti embrionai nukreipiami á inkubatoriø, kur yra puikios jø augimo prieþastys. Po keliø dienø jis patenka á paciento gimdà, naudojant plonà kateterá. Ðis metodas nëra pavojingas, todël nereikia anestezijos. Po embrionø perkëlimo, pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (reikia trumpo abstinencijos ir pereiti prie nuolatinio gyvenimo bûdo. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai apie biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po operacijos naudinga naudoti nëðtumà patvirtinantá ultragarsà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Ðis gydymas visada padeda poroms, nesëkmingai kreipiantis dël vaiko.