K m drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijusiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo artimiausioje vietoje ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik ádomûs ir subtilûs audiniai, turintys tinkamø spalvø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kurie buvo paruoðti nërimui. Su jais átakà darë ir nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël karðtø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ávairiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas specialiai ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo maþiau pasiûlymø ið paskutinës kolekcijos. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus perkeltos á vaikø namus. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius patrauklius ir draugiðkus veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai pasiûlë savo dainas aukcionams, taip pat ir tada, kai pardavimo medþiaga buvo netgi aukso gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta á geguþës pradþioje esanèias parduotuves. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuteriø parduotuvæ, kurioje bûtø populiarios kolekcijos nei tos, kurios yra stacionariuose rinkiniuose.Lenkø drabuþiø prekinis þenklas turi gërimà ið geriausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, pirmiausia ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ámonë iðleidþia kolekcijas ið ðvariø lenkø dizaineriø. Ðios kolekcijos turi toká platø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà ið vienos rytà jie pasiruoðæ sudaryti ilgas eiles. Ðios kolekcijos iðeina paskutinæ dienà.Dabartinës kompanijos produktai jau daugelá metø buvo labai populiarûs tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepraranda, jau nekalbant apie daugybæ jos pasiekimø ir nusprendþianèiø, kad poveikis yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave