It sistemos apibrethimas

Didelis poveikis prekës þenklo kûrimui yra tik pusë mûðio. Antroje pusëje laikomi visi oficialûs klausimai, tinkamas segregavimas, tekstø uþsakymas biure, kad bet kuriuo metu galëèiau juos rasti, pvz., PIP kontrolës atveju, taip pat ir kitus þmones. Siekiant palengvinti verslo valdymà, galite laimëti ið integruotø IT programø. Paskutiniai, kurie þaidþia su daugelio vartotojø pripaþinimu, yra „Optima“ programø ágyvendinimas.

Suinteresuotieji gali gauti demonstracinæ programà ið „Optima“ svetainës ir iðbandyti jà funkcionalumo, sàsajos vertinimo ir kt. Poþiûriu. Programa taip pat gali bûti papraðyta kompaktiniame diske arba internetinëje licencijoje. Demo versija matoma 60 dienø. Programoje numatyta „Windows“ aplinka („Windows 7“ operacinë sistema (áskaitant „Starter“ klasæ, „Windows Vista“ 2 pakeitimø paketas, „Windows XP SP 3“, „Windows Server 2003“ 2 pakeitimø paketas, „Windows Server 2008“ 2 pakeitimø paketas, „Windows Server 2008 R2“. Rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba yra 1024x768.Sistemos administratorius turi ádiegti programà.Projektavimo procesas turi bûti atliekamas prieð patvirtinant garantijos sàlygas, taip pat ir originalià licencijà. Diegimo programa patikrina, ar kompiuteris tinkamai sukonfigûruotas programai „Comarch OPTIMA“. Kitas þingsnis yra aktyviø moduliø pasirinkimas. Naudotojas pasirenka modulius, kuriems ásigyta licencija. Iðmokti moduliai vëliau bus stiprûs ávedant programos konstrukcijos pakeitimus: Programa / Komunalinës paslaugos / Operatoriai. Duomenø pagrindas yra „Comarch OPTIMA“ programa. Tuo atveju, jei vartotojas jau yra ádiegtas ir paprastas serveris yra jo programos poreikis. Baigus statyti, nebûtina paleisti kompiuterio ið naujo.