It duomeno apsaugos sistema

Daugelis mûsø kompanijø specializuojasi IT sistemø pardavimo ir maitinimo bei vieðbuèiø ir maitinimo ástaigø pardavimo srityse. Priklausomai nuo jûsø verslo pobûdþio, yra sprendimø jaunam butui, taip pat didesniam restoranø tinklui. Rezultatai bus suskirstyti á tarpusavio santykius, nesvarbu, ar turime sukurti su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir galbût greito maisto parduotuvë. Gastronomijos organizmai yra dar populiaresni. Vis maþiau ir maþiau galime gauti gastronominá elementà, neturintá jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

POS sistema yra tokia pati, kaip ir moderniausi & nbsp; programos, skirtos restorano valdymui. Dideliuose Lenkijos miestuose yra ágaliotø atstovø tinklas. Ir jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paramà tiek vietiniams vienetams, tiek tiems, kurie savo struktûros ar franðizës metu turi daug maitinimo vietø visoje Lenkijos aikðtëje.

Èia pateikiamas maitinimo ástaigos IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Jis yra tikrai sukurtas taip, kad komponentai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir veiksmai paprastose duomenø bazëse didina efektyvumà, gerina klientø aptarnavimo kokybæ, lengviau praneða ir skaièiuoja vienetus, neatsiþvelgiant á tai, ar yra restorano ar restoranø grandinë.

Ðiame etape mes sàmoningai nesuteikiame ámonei, kokiais planais grindþiamas pasiûlymas, skirtas konkreèiam klientui. Tarkime, kad sprendimas yra pagrástas integruota sistema, kuri leis tiek aptarnauti padavëjo, tiek baro pozicijas, kai ir kai tvarkomas sandëlio valdymas. Priklausomai nuo darbo, idëja gali dirbti su jutikliniu terminalu, taip pat su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, kuponu ir vekseliais spausdintuvu, mokesèiø spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir pan. Viskas veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, maþa konstrukcija arba ant vieno stendo, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.