Internetinis pardavimas anglo kalba

Be abejo, netgi palankesnë verslininkø vertë kvieèia á aukcionà paðtu, vyksta internetu. Nenuostabu, be to, mes praleidþiame 21-ajame amþiuje, o tinklo asortimentas yra puikus. Dël to auga ir komerciniø galimybiø spektras. Taèiau, kai ðioje formoje skelbiamas ryðys su iþdo - verslininku? Kà apie ásipareigojimà pristatyti kvitus? Galiausiai: kaip fiskalinis laukelis nurodo pirmiau pateiktà kontekstà? & nbsp; Apsvarstykite ðiuos klausimus ir patikrinkime svarbiausius faktus apie „internetiná kasos parduotuvæ“.

2015 m. Galiojanèiø taisykliø pasikeitimas reikalauja, kad daugelis Lenkijos verslininkø ávestø finansines sàjungas kaip dalá mûsø vaidmens. Paþymëtina, kad susitarime su vadinamuoju paðto siuntø pardavimu ástatymø leidëjas ðiems verslininkams iðlaikë kasos aparato nutraukimo pagrindà, kuris suteikia gerà sprendimà. Taèiau, nepaisant ðios iðimties, reikia prisiminti, kad taisyklës, pvz., Vadinamosios prekiø, kurioms netaikoma jokia iðimtis, tiekimas.

Dabar pereikime prie naujo Finansø ministro reglamento, nuo 2014 m. Lapkrièio 4 d. Tuo atveju, kai atleidþiama nuo daþnai sudëtingos pareigos saugoti apskaità naudojant kasos aparatus, ji nepakeistø apyvartos ribos, dël kurios reikëjo fiskalinio kasos. Todël Finansø ministerija nepanaikino ásipareigojimo naudoti fiskalinius kasos mokesèius mokesèiø mokëtojams, kurie parduoda internetu (ir daþnai populiarûs pardavimo tinklai viename tinkle. Ið tiesø, norint gauti iðimtá pirmiau minëtuose pardavimuose internetu, bûtina sudaryti palankias sàlygas ir jos yra paminëtos viename reglamente, kurá verta apsvarstyti.

Kada tikriausiai neámanoma atsisakyti kasos pardavimo, kai parduodamas internetu? Parduodant ávairiø tipø kameras, telekomunikacijas, televizijà ir radijà. Parduodant kvepalus, paveikslëlis negalimas. Tiesiogiai su ðio tipo medþiagomis susijusiais klausimais verslininkas turi ið karto iðduoti kvitus. Ir jei yra bûtinybë iðduoti kvità, atsiranda poreikis turëti kasos aparatà. Internetinë parduotuvë ir kasos aparatas - tai galbût sunki ir gana sudëtinga tema - tada ne tik investuotojams, kurie juos pakeitë ir nustebino.