Geras humoro vertejas

FormexplodeFormexplode Naujoviškas raumenų masės formavimas!

Nors vertimo rinka ðiuo metu plinta su naujausiais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, ieðkant geriausiø, stipriausi ir prieinamiausiø kainø vertëjo yra sudëtinga.

Viskas dël to, kad pasiûlymai kartu su vertimu - ar tai bûtø straipsniai ar ta pati þodinë pastaba - yra daug, o daugelis jø nesirûpina savo dëmesiu. Tarkime, kad mûsø interesas yra anglø vertëjas Varðuvoje. Kokia forma galime tai atrasti? Kaip „neperþengti“ pasiûlymo kokybës ir laiko, o svarbiausia - laiko ir pinigø ðvaistymas? Mes stengsimës apie tai praneðti paskutiniame straipsnyje.

Svarbus veiksnys siekiant tinkamo vertëjo - tai internete siûlomo pasiûlymo bûklë. Ið mûsø vadovø turëtume atmesti visus dabartinius pasiûlymus, kuriø statyba sutrumpinta iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø arba kitos filologijos absolventas, gali raðyti ðiek tiek apie save - ir paskutinájá - ðá metodà, kad paskatintø potencialø pirkëjà laimëti ið jo pagalbos. Svarbu, kad vertëjo sukurta galimybë bûtø pagrásta ir glausta, ir su ðiuo trumpumu negalime perdëti. Turëtume sutelkti dëmesá á vertëjus, kurie kalba temomis, kuriose jie geriausiai jauèiasi - ypaè jei norime mokykloje ar kolegijoje pasakyti kvailà paskaità ir specializuotà tekstà, kuriam reikalinga vertëjo patirtis (daþnai specializuotas þodynas tikriausiai verèiamas moteris, kuri nëra susipaþinusi su tema, todël verta suþinoti, kà ji þinos, ko ji ieðko. Vertimo organizavimo srityje verta ieðkoti tinkamo vertëjo.

Kita svarbi tema yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis mums pateiktø vertimà. Daþnai galite susidurti su vertëjais, kurie artimiausiu metu nieko nepaminëja apie ágyvendinimo etapo medþiagà. Nebûtø pagalbos (nebent mes juos iðsiaiðkiname vien tik tada, kai gauname darbà. Jei jis nori mûsø tam tikro laiko ir nenorime iðgirsti pasiteisinimø dël ligos ar skaldytø kojø, geriau investuokite á kaþkà, kuriam pasitikima. Èia mes einame á pilnà pareiðkimà: vertiname pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jos kûrëjas ádëjo daugiau laiko savo kûrimui, galime bûti tikri, kad tai priklauso nuo paprastø klientø.