Fiskalinis kasos aparatas 20 000

Finansø ministro ásakymas, kurá ji ávedë á butà nuo 2015 m. Kovo 1 d., Á veidus, teikianèius teisinæ pagalbà individualiø vartotojø darbui, ápareigoja naudoti kasos aparatus. Ðie mainai taip pat apims mokesèiø konsultantus ðalia advokatø. Nors notarai neveiks. Apskritai kasos aparatai yra skirti apsaugoti klientus, kurie paprastai negauna patvirtinimo apie paslaugø teikimà. Mobilieji fiskaliniai biurai yra specialiai skirti advokatams ir mokesèiø konsultantams.

Finansø ministerijos vykdomas privalomojo fiskalinës registracijos reglamentavimas, jis apims teisines ir medicinines profesijas ðioje dantø, kosmetikos, gastronomijos ir mechaninëse srityse. Per metus uþdirbtø pajamø suma nebebus skaièiuojama. Jø bûklë bus prilyginta likusiems konkursams, kuriuos ðá tikslà reikëjo iðlaikyti daug anksèiau. Iki paskutinio momento teisininkai buvo atleisti nuo kasos aparatø naudojimo, jei jø metinis darbo uþmokestis nevirðijo dvideðimt tûkstanèiø zlotø.Vykdant veislës iðsaugojimà, visi advokatai, teikiantys paslaugas asmenims, kurie nevykdo finansinës veiklos, turës uþregistruoti juos fiskalinëse sumose, nesant jokios mokëjimo technologijos prieþasties.Todël teisës aktø leidëjas taiko vienintelæ rinkoje turimà energijà advokatams. Jei teisinës paslaugos bus pradëtos 2015 m., Advokatai bus atleisti nuo kasos aparatø prievartos du mënesius nuo geguþës mën., Kai jie pradës teikti mûsø paslaugas.Ministerija uþtikrina, kad mokesèiø mokëtojai, kurie registruojasi naudodamiesi savo paslaugø kasos aparatais, gràþins didesnæ jø iðlaidø dozæ. Todël siekiama sukurti gerà rezultatà tiek teisininkø, tiek advokatø, teisinio tikrumo, tiek vartotojø saugos atþvilgiu. Ágyvendinant tai rodo, kad nuo 2015 m. Kovo 1 d. Visi advokatø kontoros klientai gali praðyti gavimo, kuris bus pripaþástamas naudojant teisinæ pagalbà.Jei tai yra notarai, jie neprivalo uþsiregistruoti paslaugø valiuta, bet tik á A ir P saugykloje numatytø veiklos krypèiø, jei 20 000-oji pajamø riba nevirðijama, arba jei mokëjimas bus atliktas nepiniginiu bûdu.