Finansinis planas 2016 m

„Symfonia“ programa yra paketas, kuris palaiko veiklà maþose ir maþose ámonëse. Tai svarbus Lenkijos integruotas paketas, sukurtas specialiai „WindowsTM“ aplinkai. Ði programinë áranga gydo prekës þenklà savo kasdienëje energijoje áraðø ir ekonominiø ávykiø aptarnavimo vaidmenyse.

https://neoproduct.eu/lt/ling-fluent-veiksmingas-uzsienio-kalbu-mokymosi-metodas/

Finansø ir apskaitos modulis palaiko svarbiausias apskaitos operacijas (dokumentø rezervavimas, balansai, atsiskaitymai. Finansinës analizës modulis yra per daug ápareigotas remti ámonës finansø ir ekonomikos departamento darbà.Naudojant ilgalaiká turtà, didele dalimi galima saugoti ilgalaikio turto, teisinio ir nematerialiojo turto apskaità ir atsargas. HR ir darbo uþmokesèio modulis skirtas darbo uþmokesèio ir darbuotojø duomenims. Jø dëka lengva apskaièiuoti darbo uþmokestá, saugoti darbo laikà ir pan. Tai padeda rengti su JAV ir ZUS. Kita vertus, darbo uþmokesèio modulis apima ávairius atlyginimø nustatymo metodus - sukuria darbo uþmokestá ir ataskaitas. Jis taip pat spausdina pervedimø patvirtinimà.„Handel“ programa dalyvauja pardavimø ir sandëliø valdyme (inventoriaus áraðuose. Dël to yra galimybë iðleisti sandëliavimo dokumentus, parduoti, ásigyti ir pan. Tai sëkminga prekiniams þenklams, kuriuose prekiaujama keliuose filialuose, taip pat suderinama su spausdintuvais ir kasos aparatais. Sàskaitø faktûros modulis grojamas prekybos vietose ir pardavimuose. Tai leidþia iðduoti pardavimo dokumentus (sàskaitas, sàskaitas. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.Maþos apskaitos modulis sukurtas ámonëms, kurios yra supaprastintos apskaitos. Jis pagerina atsiskaitymø uþ ZUS registravimà ir aptarnavimà (jis bendradarbiauja su programa „Pùatnik“. Todël svarbu atlikti atsiskaitymus su pavadinimais ir darbuotojais. Jis atlieka pajamø analizæ lengviau suaugusiems.