Filtravimo maidelis su metaliniu remu

Dëka plataus asortimento filtrø maiðeliø ið naujø dokumentø, originalaus tipo ir kitokios valymo sistemos, pradedant nuo mechaninio iki iðpurðkimo sistemos ir paðalinus neðvarumus suslëgtu oru, jø naudojimas taikomas beveik bet kurioje pramonës ðakoje, kur yra problema, susijusi su priemaiðomis. pramonëje.

Labai patraukli - moduliniai filtrai, kurie daþniausiai naudojami medienos ir baldø pramonëje, þymiai uþpildo mûsø darbà ir kitus dulkiø ðalinimo metodus, pvz., Popieriø, plastikà ir kt. taip pat silpni stacionarûs dulkiø surinkëjai, naudojami atskirai konkreèioms maðinoms.

Kasetës dulkiø separatoriai, nepaisant jø maþo dydþio, turi didelá filtravimo pavirðiø. Jie naudojami senoms ir maþoms dulkëms. Koferuoti dulkiø separatoriai naudojami pramoniniu filtravimu, esant maþai dulkiø. Su atskirø konstrukcijø apþvalga turi didelæ filtravimo erdvæ.

Platus siûlomø dulkiø kolektoriø asortimentas padeda pasirinkti tinkamà maðinà vartotojams. Daugiau apie savo pasiûlymà galite suþinoti savo svetainëje arba tiesiogiai susisiekæ su mumis.

Mûsø siûlomi dulkiø atskyrimo indai matomi sprogimui atsparioje grupëje, o tai árodo, kad tai yra dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal ES direktyvos „Atex“ dulkiø surinktuvà.

Naudojimas:- dulkës, pjuvenos, medienos droþlës- dulkiø ðlifavimas ávairiomis medþiagomis- alyvos rûkas ir tt

Kvieèiame susipaþinti su naujoviðku filtravimo dulkiø surinkikliu, turinèiu modulinæ konstrukcijà, kuri, mûsø stabilios konstrukcijos, daugiafunkciðkumo, galimybës naudoti ávairias konfigûracijas dëka, filtravimo rankoviø iðtuðtinimo ir valymo bûdas padës rasti daugiau jûsø ámonës veiklos rezultatø ir apsvarstys galimybæ iðlaikyti ðvarà, o þiemà recirkuliacijos stilius atgaus ðiltà orà atgal á salæ.