Filtravimo ir dulkio dalinimo

Priimant sprendimà pirkti pramoninius dulkiø surinkëjus, verta þinoti, kad yra daug tokiø dulkiø surinkimo metodø. Pirmasis dulkiø kolektoriø tipas yra nusodinimo kameros. Tada yra gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijai, patenka á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra maþesnës, lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio tipo dulkiø surinkimo savybë yra galimybë dulkëti nuo karðto dulkiø.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jiems bûdinga tai, kad tokie árankiai yra lengvai naudojami ir turi daug supaprastintà konstrukcijà. Jûs visada turëtumëte galvoti apie tai, kad jø veiksmingumas nëra ilgas. Ir realiose gamyklose jie neveikia.Filtravimo dulkiø surinkëjai yra kita rûðis. Filtrø dulkiø surinktuvai veikia taip, kad uþterðtas dujas atlieka tinkamais audiniais. Tokiu bûdu ant audinio lieka terðalai, o iðvalyta dujos tæsiasi. Tokie dulkiø surinkëjai pasiþymi dideliu efektyvumu. Todël jie kaupiasi didesnëse gamybos parduotuvëse.Verta prisiminti, kad dulkiø iðtraukimas yra naudingas bet kurioje darbo vietoje, kurioje perduodama oro tarða. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra labai átempti ir mes turime pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie namuose atlikto darbo stiliaus. Taigi perskaitykime apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kiek turime nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skirstomi á valymo efektyvumà. Taigi, ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni ir stabilesni, bus daug efektyvesni. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta ið patyrusiø ámoniø, kurios uþima teigiamas nuomones. Nebusime nusivylæ ðiuolaikine pagalba dël ásigytos pramoninës dulkiø surinkëjo garantijos.