Dviraeio mardrutai

„Enova“ programa yra ERP klasës iðdëstymas, kuris pagerina ámonës veiklà.Su geresniø formø ir prieþiûros procesø ámonëje sumaþina iðtekliø naudojimo neefektyvumà.Plane veikia moderniausia „Microsoft“ sistema - langai & nbsp; 10.Taip pat galima já naudoti visuose mobiliøjø árenginiø asortimente. Pradedant nuo iðmaniøjø telefonø ir paliekant jutiklines tabletes.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, bendradarbiavimà su mûsø teise, verslo þinias ir paprastus atnaujinimus.Programinë áranga yra aukðta struktûra. Kiekvienas elementas palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Tuo metu jie yra, be kita ko, susijæ su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio apmokëjimu, grynøjø pinigø registru, sàskaitø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventoriumi ir buhalterine apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas leidþia lanksèiai pritaikyti pasiûlymà prie ámonës reikalø.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti programinës árangos licencijà, kuri iðsaugo pirkëjo nuosavybæ ir leidþia ateityje atnaujinti. Ðis variantas idealiai tinka ámonëms, kurios naudojasi nuomos sutartimi.- programinës árangos nuoma, organizuojant abonentinius mokesèius uþ pasirinktø sistemos komponentø naudojimà.Puiki alternatyva vaikams ir maþoms ámonëms.- stiliaus ir infrastruktûros nuoma, kuri nuomoja modulius kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodyta sistema ámonëms, kurios nenori investuoti á IT árenginius.

Ðis pasiûlymas yra suskirstytas á tris funkcinius variantus.Yra trys versijos: sidabras, auksas ir platina.Sidabro versija suteikiama tik kelioms vietoms. Jis turi turimø veiksmø.Gera versija maþoms ir vidutinëms ámonëms, kurioms reikia keliø, deðimèiø programos kopijø. Ði programos grupë taip pat leidþia daugiaðalius ryðius pasiûlyti funkcijø apibrëþimà.Platinos versija skirta maþoms ir sudëtingoms ámonëms.Ji siûlo daugiafunkcinius darbus, taip pat galimybæ iðplësti savo funkcionalumà.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

Platinos kategorijos „enova“ kainoraðtyje deramasi atskirai.