Drabuthio gamintojas izabela kuodzko

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo patikrinti, kà dizaineriai baigë sujungimo sezonu. Tarp auditorijos galëtume net stebëti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausiame straipsnyje ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik efektyvûs ir ðviesûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti plaèiame nërime. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, sukurta specialiai ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus perkeltos á artimiausià vaikø namà. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir funkcinius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai pateikë savo produktus aukcionuose, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks namus jau geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø atsakingos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Vietinis drabuþiø þenklas yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ði bendrovë teikia kolekcijas mainais su didþiuliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká sunkø atpaþinimà, kad net prieð parduotuvës pradþià tie, kurie yra pasirengæ individualiam ryte, sudaro plonas eiles. Ðios kolekcijos yra ðios dienos.Ðio árenginio poveikis daugeliui metø yra labai populiarus tarp vartotojø ir lauko, taip pat ir uþsienyje. Raðydami apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie daugelá pasitenkinimo, kurá ji gavo, ir kurie naudoja, kad rezultatai yra didþiausià vertæ.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai