Dokumento vertimas mokeseio asakymas

Teksto vertimas pats savaime yra gana didelis. Jei norime iðversti tekstà, mums reikia ne tik atsiþvelgti á „iðmoktus“ þodþius ir susirinkimus, bet ir ágyti daugelio idiomø, bûdingø kiekvienai kalbai. Faktas yra tai, kad moteris, paraðanti straipsná anglø kalba, nevykdo jos tik „akademinëje“ mokykloje, taèiau naudojasi savo unikaliais lygiais ir minëtomis idiotomis.

ChocolateSlimChocolate Slim - Jûsø skanus bûdas plonas figûra!

Sistemoje, nes visuotinio interneto tinklo asmuo nuolat auga, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje planuojame pasiekti svarbiausià gavëjø vertæ, privalome jà padaryti keliomis kalbomis. Vertinant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir savo stiliø, turëtumëte ne tik iðversti, bet ir turëti tendencijà iðreikðti savo idëjas ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kaip jis laukia praktikoje? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bendra þinutës prasmë bus iðsaugota (mes atspësime, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas verèia pasirinktà straipsná pagal þodá „þodis“. Todël praktikoje mes neturime nieko sukurti remiantis profesionalaus, daugiakalbës svetainës supratimu. Kadangi vertëjø tinklalapiø padëtis artimiausioje ateityje, þmogus nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Vienintelis dalykas, kurá jis valdo, yra tarnauti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi, net geriausios programos, verèianèios straipsná, yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø ir greièiausiai visada bus greitai. Jei visuomet yra paþangi priemonë, turinti loginio ir abstrakto „màstymo“ perspektyvà, tai bus mûsø civilizacijos atgal. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo vietoje turëtø bûti sukurtos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir rems abstrakèios tam tikros kalbos supratimo sritá.& Nbsp;