Colposcopy ecc

Kolposkopas yra tinkamas prietaisas, plaèiai naudojamas atliekant tyrimus, susijusius su gimdos kaklelio patologijomis. Jis naudojamas makðties ir gimdos kaklelio tepinëliams tirti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra lengvi ir malonûs procedûros metu. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, kuriuos matote lëkðtelëje. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslià tendencijà bet kurioje plokðtumoje, todël kolposkopinis tyrimas yra daug lengviau ir labai subtilus. Didþioji dauguma pavyzdþiø yra iðdëstyti skaitmeninëje làstelëje, kurios dëka galite archyvuoti tyrimo eigà. Áraðas gali bûti fotografuojamas, skaitmeninis archyvavimas elektroninëje laikmenoje arba vaizdo áraðymo asmuo.Ðiuo metu manoma, kad yra keletas savybiø, kurias turëtø apibûdinti gera kolposkopo forma. Svarbiausia, jis nori bûti didþiausios vertës organizacija. Ji turi suteikti sensacinio vaizdo bûklæ, aiðkias nuotraukas ir vaizdo áraðus ir nori bûti papuoðta specializuota programine áranga, kurios dëka bus gerai atlikti iðsamià surinktos vaizdinës medþiagos analizæ. Jis taip pat laikomas svarbiausiu prietaiso stabilumu.Kolposkopo geros bûklës optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema turi bûti papildomai árengta priartinimo momentu. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Pasirenkant kolposkopà, taip pat reikia atkreipti dëmesá á fokusavimo sritá ir fokusavimo diapazonà. Kuo svarbiau, tuo þymiai.Geriausi prietaisai nori bûti árengti su pantografo rankena, kuri leidþia sklandþiai ir tiksliai judëti bet kokioje galimoje plokðtumoje. Rankoje turi bûti uþsikimðimo tikimybë, kurios dëka bus leidþiama juos palikti nurodytomis kryptimis.