Cnc frezavimo aliuminio kainoradtis

Pagrindinis atliekø apdorojimo tikslas yra perduoti kito metodo formà ir matmená bei net ðiurkðtumà metalo gaminiams, paðalinant perteklinæ medþiagà, paprastai vadinamà negabaritiniu. Ðiuo metu labai paprastos apdirbimo formos yra CNC frezavimas, kuris naudojamas daugelyje ámoniø.

Apskritai, apdirbimas gali bûti suskirstytas á apdirbimo ir erozijos apdirbimà. Apdirbimui galime, be kita ko, átraukti lustø apdirbimà. Ðiandien paskutinës kategorijos apima, be kita ko, operacijà, vadinamà frezavimu. Verta þinoti, kad per ðá apdirbimà árankis daugiausia atlieka sukamàjá judesá. Nors priklausomai nuo árenginio, kuriame dirbame, tai atsitinka, kad árenginys taip pat gali atlikti tiekimà. Taèiau labiausiai paplitæs yra tai, kad ðiandien paðarø judesys sudaro ruoðiná. Verta paminëti, kad prietaisas, kuriame atliekame minëtà operacijà, vadinamas frezavimo maðina. Ðiuo metu rinkoje yra daug bûdø frezuoti maðinas. Prie jø galime pridëti stalo frezavimo stakles ir konsolës frezavimo stakles, tarp kuriø yra: vertikalios ir horizontalios frezavimo staklës ir vertikalios frezavimo staklës, turinèios sukimo aðies galvutæ. Be to, mes taip pat iðskiriame radialines ir bokðteliø frezavimo stakles, taip pat centrinius pjoviklius, kopijuoklius ir specialias frezavimo stakles.

Priimant metalinës medþiagos apdirbimà, pirmiausia reikia pasirinkti tinkamà apdorojimo bûdà. Tai labai svarbu, nes priklausomai nuo jûsø straipsniø struktûros, turëtume pasirinkti gerus jo gydymo parametrus.