Bendroves uthdarymas po sustabdymo

Sëkmingai, jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime bûti suinteresuoti ne tik su veikla susijusiais klausimais, bet ir kasoje. Jûs, þinoma, negalite pamirðti apie tai, nors manome, kad tai ðnipas, kuris ieðko mûsø apyvartos verte ir, jei reikia, suteiks visoms mokesèiø tarnyboms.

Black Mask

Kasos aparatas ir darbo uþbaigimas? Ðá tyrimà klausia tiek daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta Finansø ministro 2013 03 14 sprendime dël kasos aparatø. Beje, ðios nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, netgi nuo jo kûrimo elemento gamintojo. Jie reguliuoja patá ðio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Ir tai yra reglamento dalykas, kurá privalome: atlikti kasdienæ ir fiskalinæ periodinæ ataskaità, per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos, mes turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui atlikti darbà, skirtà skaityti fiskaliná kasà. Mes turime ir pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðo. Atskirais atvejais, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ visà kasos darbo laikà. Jûs turite pasiekti dabartinæ vietà, kai dalyvauja mokesèiø inspekcijos darbuotojas. Reglamentas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip matote, ataskaitos yra pateiktos palyginus, kas buvo perskaityta ið kasos aparato su dabartine, kurià ji siûlë mënesinëmis ar ketvirèio sutartimis. Kad bûtø iðvengta pernelyg geros situacijos, ádomi idëja bus spausdinti ataskaità apie pardavimo laikà, kurá sujungiate su savo PVM deklaracijomis. Jei kaþkur padarysite klaidà, jums bus suteikta galimybë pataisyti.Taip pat verta paminëti, kad kuriant praðymà biuro vadovui skaityti fiskalinæ atmintá, teikiame informacijà, arba kaip mokesèiø mokëtojà, jie pasitraukë ið pagalbos fiskaliniam kasoje. Taip pat privalome uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei kasos aparatas buvo apdorotas trumpiau nei trejus metus, mes privalome gràþinti pinigus, kuriuos jie naudojo ásigydami kasoje.Kaip matote, veiksmø ir kasos aparato uþbaigimas yra didþiulis ásipareigojimas, kurá privalësite imtis. Jei veiklos pabaiga, taigi ir kasos likvidavimas, vyko maþiau nei trejus metus, turësime gràþinti gautà pagalbà uþ fiskalinæ sumà.