Atheminti prietaisa

Drivelan Ultra

Áþeminimas yra unikalus, geras apsaugos nuo þaibo bûdas.Áþeminimas yra laidas, kuris yra laidus, gerai laidus.

Tinkamiausi galios laidininkai yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas sujungia kûnà su elektrifikuota þeme, o ðio ápareigojimo gale elektrifikuotas kûnas gràþina arba priima mokestá, todël siekia jo abejingumo.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra labai sudëtinga. Toks átaisas susideda ið áþeminimo ir áþeminimo laido, jungiamojo laido, spaustuko arba bëgio ir áþeminimo laidø.Yra originalûs áþeminimo tipai. Pirmieji tipai: áþeminimas, pagalbinis, praktiðkas ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo terminalai vaidina ypatingà vaidmená áþeminant. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir suteikia galimybæ prijungti þaibo apsaugos procesus. Áþeminimo gnybtai arba bëgiai yra árenginio áþeminimo sistemos dalis ir palengvina tam tikros laidø grupës prijungimà prie áþeminimo taðkø.Gnybtai dël namø konstrukcijos skiriasi linijomis, presuotomis, plokðèiomis; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Be to, naudojamo spaustuko tipas, jo konstrukcija, be kitø dalykø, nustatoma taip, kad dalis prijungtø laidø yra áþeminti.

Áþeminimo laido prijungimas prie þemës elektrodo turi bûti profesionaliai pagamintas ir atitikti elektros jungties lûkesèius.Ðiuo metu naudojamas termitinis suvirinimas, naudojant spaustukus, srieginius spaustukus arba naujas mechanines jungtis. Atitinkamos mechaninës jungtys turi bûti atliekamos pagal taisykles, nustatytas pagal gamintojo instrukcijas.Árengiant þaibo apsaugos sistemà, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems spaustuvams, kurie neturi paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido kiekvienu atveju. Suderinus toká metodà, svarbu þinoti ir taikyti principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos tik ið lituotos jungtys, nesuteikia geros mechaninës jëgos ir gali bûti paþeistos.